Terapia słuchu i Trening Słuchowy Johansena

Trening Słuchowy Johansena

W Spółdzielni Socjalnej Progres prowadzimy:

 • trening słuchowy Johansena
 • terapia słuchu fonematycznego

Terapia słuchu przeznaczona jest dla dzieci, u których opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia mowy wskazują na zaburzenia procesów syntezy i analizy słuchowej. Jest również wskazana u dzieci, które w szkole przejawiają trudności w czytaniu i pisaniu ze słuchu.

Rozpoznawanie dźwięków to nauka przychodząca dzieciom w sposób zupełnie naturalny, a warto zwrócić uwagę, że już niemowlę reaguje na głosy znanych sobie członków rodziny, rozpoznając nie tylko ton głosu, ale też emocje nim wyrażane. Zaczyna też rozpoznawać kroki, odgłosy zamykanych drzwi, sprzętów domowych. W drugim roku życia dziecko bawi się w naśladownictwo, naśladując odgłosy pojazdów oraz zwierząt, dzięki czemu kształtuje swój słuch fonematyczny.

Terapia słuchu dedykowana jest dzieciom i osobom dorosłym z:

 • opóźnionym rozwojem mowy
 • dysleksją
 • ADHD
 • autyzmem
 • z nadwrażliwością na dźwięki
 • zaburzeniami koncentracji
 • zaburzeniami uwagi słuchowej
 • zaburzeniami percepcji słuchowej
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym

Terapia słuchu fonematycznego

Słuch fonemowy to umiejętność rozróżniania dźwięków mowy ludzkiej, czyli fonemów.

Dziecko z zaburzonym słuchem fonematycznym dobrze słyszy słowa, nie potrafi jednak różnicować pojedynczych dźwięków i składać ich w całość. Nie potrafi wyodrębnić z usłyszanego zdania wyrazów, sylab oraz głosek, co przekłada się na wadliwą wymowę fonemów, trudności w czytaniu oraz pisaniu.

Dzieci z zaburzonym słuchem fonemowym:

 • nie odróżniają głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, ustnych i nosowych, zamieniają syczące na szumiące
 • przejawią problemy ze zrozumieniem poleceń słownych
 • zniekształcają wyrazy pisząc z pamięci lub ze słuchu
 • przejawiają problemy z nauką wierszy na pamięć, z nauką języka obcego
 • mają trudności w czytaniu całych wyrazów

Trening słuchowy oparty na metodzie Johansena

Poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych u dzieci z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego, co objawia się problemem z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, z nieumiejętnością lokalizowania źródła dźwięku, z niemożliwością rozpoznawania wzorców dźwiękowych, z brakiem umiejętności analizowania czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, z brakiem umiejętności rozumienia mowy zniekształconej oraz w hałasie.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które mają:

 • trudności w rozwoju mowy
 • trudności w prawidłowej artykulacji
 • trudności w uczeniu się
 • trudności w czytaniu
 • trudności w koncentracji uwagi
 • trudności w konstruowaniu wypowiedzi pisemnych
 • trudności w pisaniu